REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie

nr: WND-POKL.09.01.01-12-032/09

"Ty też możesz zostać przedszkolakiem"

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Postanowienia ogólne
1. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy dziećmi wywodzącymi się z różnych środowisk społecznych.
2. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 lipca 2011 r.
3. Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy oraz:

- Zespół Placówek Oświatowych w Glichowie

- Zespół Placówek Oświatowych w Kobielniku

- Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku

- Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej (oddziały przedszkolne w Poznachowicach Dolnych oraz Wierzbanowej).

4. Projekt przewiduje wydłużenie godzin funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do 9 godzin w: Glichowie, Kobielniku, Lipniku, Poznachowicach Dolnych oraz Wierzbanowej.
Ponadto w ramach projektu zostanie uruchomiony dodatkowy oddział przedszkolny w Lipniku.
5. W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe, nieodpłatne, zajęcia dla dzieci:

- rytmika,

- język angielski,

- zajęcia ruchowe,

- zajęcia z logopedą.

- zajęcia będą prowadzone w ramach wychowania przedszkolnego.


Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
1. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Wiśniowa.
2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez Dyrektorów poszczególnych Zespołów Placówek Oświatowych.
3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u dyrektorów szkół oraz na stronie internetowej Gminy - www.ug-wisniowa.pl.
4. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w placówkach do których będzie uczęszczało dziecko.
5. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość miejsc, o przyjęciu dziecka do przedszkola będą decydować następujące kryteria:

Zatrudnienie obojga rodziców (w tym praca we własnym gospodarstwie rolnym) - 4 punkty,

Dochód na członka rodziny w poprzednim roku podatkowym poniżej 800 zł - 2 punkty,

Dziecko niepełnosprawne - 2 punkty,

Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola - 1 punkt,

6. Dzieci nie zakwalifikowane do projektu zostaną wpisane na listy rezerwowe. Ponadto na listy rezerwowe będzie można wpisywać dzieci w trakcie roku szkolnego. Dzieci z list rezerwowych będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w przedszkolach.
7. O przyjęciu dzieci na zajęcia wakacyjne prowadzone w lipcu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
8. Ogłoszenia o terminie składania i rozpatrywania zgłoszeń będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń oraz w poszczególnych placówkach.
9. Uczestnicy projektu są uprawnieni do:

1) udziału w zajęciach na warunkach określonych uchwałą Rada Gminy Wiśniowa nr XXIII/153/09,

2) spotkań z psychologiem,

3) zajęć dodatkowych.

10. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic niezwłocznie poinformuje nauczyciela o nieobecności dziecka na zajęciach.

W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.


Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
2. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Urzędzie Gminy:

Anna Murzyn - Koordynator Projektu

tel./faks 012 2714086 w. 38/ 012 2714550, e-mail: annamurzyn@ug-wisniowa.pl

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 roku.
Realizowane projekty
Projekt
Rekrutacja
Regulamin projektu
Wniosek (wersja PDF)
Oświadczenie uczestnika projektu (wersja PDF)
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Lipniku
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Glichowie
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Kobielniku
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.