Do głównych zadań powierzonych Referatowi Finansowo - Księgowemu należą sprawy:
 • związane z budżetem Gminy
 • związane z podatkami i opłatami lokalnymi
 • prowadzenie rachunkowości Gminy
 • realizacja należności i zobowiązań; obrót gotówką
 • ewidencja składników majątku oraz rozliczenie inwentaryzacyjne
 • sprawy płac i rozliczenie płac (ZUS, US, inne)
 • prowadzenie ksiąg i rachunków zespołów Placówek Oświatowych
 • nadzór i kontrola na prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej

 • Pracownicy referatu:
  Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju Adres e-mail

  mgr Szynal Danuta

  Skarbnik gminy

  012 271-40-86
  wew. 31

  14

  skarbnik@ug-wisniowa.pl

  mgr Irena Bała

  Z-ca skarbnika

  012 271-40-86
  wew. 28

  10

  mgr Kowal Władysława

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 27

  9

  mgr Knapczyk Barbara

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 27

  9

  mgr Śmigla Cecylia

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 55

  POK

  mgr inż. Monika Murzyn

  Kasjer

  Kasa UG

  012 271-40-86
  wew. 56

  POK
  Do głównych zadań Centrum Usług Wspólnych należą:
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa
 • tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi i składnikami majątkowymi placówek oświatowych i dokonywania kontroli w tym zakresie
 • prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie kadr i spraw socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych, w tym obsługa funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla aktualnie zatrudnionych i byłych nauczycieli samorządowych placówek oświatowych, oraz funduszu przeznaczonego na dokształcanie
 • realizacja zadań własnych niezbędnych dla funkcjonowania Zespołu tj. prowadzenie spraw organizacyjnych, kadrowych, administracyjnych oraz rachunkowości Zespołu,
 • współdziałanie z innymi instytucjami gminnymi w zakresie spraw oświatowych.

 • Pracownicy referatu:
  Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju Adres e-mail

  mgr Maj Maria

  Kierownik

  012 271-40-86
  wew. 35

  20

  mgr Murzyn Bożena

  Główny księgowy - ZPO

  012 271-40-86
  wew. 35

  20

  mgr Wrona Danuta

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 34

  20

  Górka Maria

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 34

  20

  Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji (GKI) należą sprawy:
 • z zakresu geodezji i gospodarki gruntami,
 • planowanie przestrzenne,
 • z zakresu rolnictwa,
 • leśnictwa,
 • spraw wodno-prawnych,
 • z ochrony środowiska.
 • z zakresu gospodarki komunalnej
 • programu ochrony środowiska
 • gospodarki odpadów komunalnych
 • miejsc pamięci i cmentarzy
 • inwestycji i eksploatacji wodociągów, oczyszczalni i kanalizacji
 • dróg
 • zamówień publicznych i inwestycji
 • nadzoru nad pracownikami gospodarczymi Urzędu
 • sprawy OSP i zagrożeń nadzwyczajnych

 • Pracownicy referatu:
  Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju Adres e-mail

  mgr inż. Turecka Maria

  Kierownik referatu

  012 271-40-86
  wew. 36

  21

  mgr inż. Tokarz Krzysztof

  Z-ca Kierownika

  012 271-40-86
  wew. 51

  19

  mgr inż. Matusiak Piotr

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 38

  23

  Pazdur Elżbieta

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 41

  22

  mgr Michał Szwacki

  Pomoc Administracyjna

  012 271-40-86
  wew. 41

  22

  mgr Murzyn Anna

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 38

  23

  mgr inż. Orzechowski Marek

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 47

  23

  mgr inż. Drabik Krystyna

  Geodeta

  012 271-40-86
  wew. 51

  19
  Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należą sprawy:
 • organizacyjne Urzędu Gminy Wiśniowa i jednostek Organizacyjnych Gminy
 • kadr i socjalne
 • oświaty zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego
 • pomocy materialnej uczniom i słuchaczom o charakterze socjalnym
 • administracji danych osobowych
 • ewidencji ludności, dowodów osobistych
 • działalności gospodarczej
 • profilaktyki i ochrony zdrowia
 • prowadzenie kancelarii tajnej
 • sprawy Obrony Cywilnej
 • sprawy zarządzania kryzysowego
 • sprawy obronne
 • sprawy wojskowe
 • sprawy akcji kurierskiej

 • Pracownicy referatu:
  Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju Adres e-mail

  mgr Piotrowicz Teresa

  Kierownik referatu

  012 271-40-86
  wew. 30

  13

  mgr Dybeł Ewa

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 54

  6

  mgr Bajer Małgorzata

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 21, 32

  16

  mgr inż. Kus Michał

  Inspektor

  012 271-40-86
  wew. 51

  19

  mgr inż. Łukasz Janik

  Informatyk

  012 271-40-86
  wew. 49

  13

  l.janik@ug-wisniowa.pl  Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju Adres e-mail

  mgr Załubska Jadwiga

  Obsługa Biura Rady Gminy, Archiwum Zakładowe

  012 271-40-86
  wew. 49

  13

  rada@ug-wisniowa.pl

  mgr Agnieszka Ślusarska

  Radca Prawny

  012 271-40-86
  wew. 31

  14
  Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu:
 • cywilnego statusu obywateli

 • Pracownicy referatu:
  Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju Adres e-mail

  mgr Stożek Bożena

  Z-ca Kierownika USC

  012 271-40-86
  wew. 42

  6

  Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą sprawy z zakresu:
 • opieki społecznej
 • realizacji świadczeń rodzinnych
 • postepowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • ustalanie prawa do zaliczki alimentacyjnej

 • Pracownicy referatu:
  Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju Adres e-mail

  lic. Urszula Topa

  Kierownik GOPS

  012 271-40-86
  wew. 26

  8

  gops@ug-wisniowa.pl

  lic. Dudzik Magdalena

  Specjalista pracy socjalnej

  012 271-40-86
  wew. 53

  5

  mgr Bogacz Barbara

  Główny Księgowy

  012 271-40-86
  wew. 29

  11

  lic. Szynal Barbara

  Pracownik socjalny.

  012 271-40-86
  wew. 53

  5

  mgr Róg Justyna

  Referent

  012 271-40-86
  wew. 37

  2

  mgr Aneta Marcisz

  Pracownik socjalny

  012 271-40-86
  wew. 53

  5

  mgr Patrycja Suwała

  Pracownik socjalny.

  012 271-40-86
  wew. 53

  5

  mgr Monika Jaśkowiec

  Aspirant pracy socjalnej.

  012 271-40-86
  wew. 25

  7

  mgr Danuta Dominik

  Pomoc administracyjno-biurowa.

  012 271-40-86
  wew. 37

  2

  lic. Tomasz Załubski

  Referent do spraw świadczeń Rodzinnych

  012 271-40-86
  wew. 37

  2

  Załatw sprawę
  Godziny pracy
  BIP
  Referaty
  Dokumenty

  do góry

  Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.