Sesja Rady Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku poz.506) - zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wiśniowa na dzień 27 maja 2019 r. (poniedziałek) godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja z bieżącej pracy Wójta w szczególności z wykonywanych i realizowanych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie przez Wójta - Raportu o stanie Gminy Wiśniowa.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej/sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Raciechowice za niezasługujący na uwzględnienie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku remontu budynku Bożnicy w Wiśniowej za niezasługujący na uwzględnienie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
16. Zakończenie obrad sesji.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Wprowadził ŁJ, 2019-05-16

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.