Terminarz wiosennych przeglądów koni

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i
miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:
1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2019 r. do paszportu (koszt paszportu 125 zł.+
opłata pocztowa – z dnia 1.02.2017r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2018 r. Źrebięta
wszystkich ras (prymitywne, szlachetne, zimnokrwiste i kuce) mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni
życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku
życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).
2. selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–5 zł.
3. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata za
licencję 70 zł.
4. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 10 zł,
dla klaczy bez źrebaka 5 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji
pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
5. Przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy (opłata dla członków Związku od
25 zł do 100 zł., (Członkowie Związku za ogiery dzierżawione ze Stada Ogierów nie podlegają opłacie).
6. Konie bez pochodzenia – w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.
UWAGA:
Od 1 kwietnia 2019r. obowiązywać będą nowe programy hodowlane, prosimy o dokładne zapoznanie się z
nowymi zasadami wpisu koni do poszczególnych ksiąg wchodzą nowe zasady wpisu klaczy i ogierów do
ksiąg we wszystkich rasach.
UWAGA - BARDZO WAŻNE. W związku z wejście Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UR
2015/262 z dnia 17 lutego 2015r. określające na podstawie dyrektywy Rady 90/427/EWG
i 2009/156/WE (zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (Rozporządzenie w sprawie
paszportu koni) MZHK w Krakowie uprzejmie informuje, że od 2016 roku zmieniają się
przepisy w sprawie identyfikacji i wydawania paszportów na źrebięta tj. paszport na
źrebię musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia.
W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest
świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń
może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni
od daty wydruku paszportu.
Natomiast źrebię zidentyfikowane po ukończeniu jednego roku życia bez świadectwa
pokrycia klaczy otrzyma Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia
sprzedaż konia na ubój (na rzeź).
Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg i
terminowe zgłaszanie źrebiąt nie później niż po ukończeniu jednego miesiąca życia.
UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności
właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy
chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które
odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest
obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania
tej czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od
identyfikacji koni – pobierając bezzwrotną opłatę w kwocie 48,50 zł. Koń, a w
szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń
np. ściółki.
Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest:
1.Dla koni hodowlanych – zgłoszenie właściciela konia zawierające numery
identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się:
a) oświadczenie, potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego.
b) świadectwo krycia klaczy.
2.Dla koni nieposiadających dokumentów hodowlanych (świadectwa pokrycia klaczy)-
dotyczy również koni starych –koszt paszportu wynosi 125 zł.+150zł.+ opłata pocztowa.
U W A G A: wszyscy właściciele koni, proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu
osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowlanych na konia tj. paszport matki,
licencja klaczy, świadectwo pokrycia klaczy.
Właściciele stadnin są proszeni o przygotowanie katalogów koni do przeglądu wg. ogólnie
przyjętych zasad, natomiast hodowcy uczestniczący w Programie Rolno – środowiskowym
wykaz klaczy wg posiadanych wzorów.
Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o
miejscu i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w
tych samych miejscowościach.
W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.
UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w MZHK.
Dyrektor MZHK w Krakowie
mgr inż. Teresa Pracuch
T E R M I N A R Z P R Z E G L Ą D Ó W wiosennych 2019
Godziny przeglądów są podane w przybliżeniu i mogą ulegać wahaniom, ze względu na ilość koni opisywanych
na wcześniejszych przeglądach. W przypadku braku koni na miejscu przeglądowym, osoby dokonujące opisu
po 15 min. od ustalonej godziny odjeżdżają.
23.07.2019
Kornatka 137 9 00 Pos.pr. Kowalski Robert 502 571 815
Kędzierzynka 32 10 00 Pos.pr. Mariusz Hanek 606-336-613
Mierzeń 45 12 00 Pos.pr. Łaszczyk Ryszard 12/452-42-87 Myślenicki
Sawa 13 30 Pos.pr. Kaczmarczyk Zbigniew 609-46-88-62
Grabie 14 30 Pos.pr. Leśniak Stanisław 14/610-11-26

Wprowadził TZ, 2019-03-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.