Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku poz.994) - zwołuję V sesję Rady Gminy Wiśniowa na dzień 25 marca 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podziękowanie dla Pana Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach podinsp. Krzysztofa Mięsowskiego.
4. Informacja z bieżącej pracy Wójta w szczególności z wykonywanych i realizowanych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie między sesyjnym.
5. Informacja na temat infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiśniowa. Omówienie kosztów eksploatacji wodociągów.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.
10. Przedstawienie wniosku z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10 a. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Wiśniowa za bezzasadną.
11. Przedstawienie wniosku z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11 a. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej za bezzasadną.
12. Przedstawienie wniosku z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12 a. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wiśniowa do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego (samochodu osobowego) dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadania w ramach programu pn.”Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich” oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w tym zakresie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki WFOŚ.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa na rok 2019.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
26. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.
27. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
28. Zakończenie obrad sesji.

Wprowadził ŁJ, 2019-03-19

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.