Uchwała Nr 2/2018

w sprawie: zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 4, art. 5a ust. 2a i art. 41i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.., poz. 450) oraz Uchwały Nr VIII/96/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej opiniuje pozytywnie projekt Programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, bez uwag.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 października 2018 r.


Przewodnicząca Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej
Urszula Topa

Wprowadził ŁJ, 2018-10-12

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.