XXXV SESJA RADY GMINY WIŚNIOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku poz.994) - zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Wiśniowa VII Kadencji 2014-2018 na dzień 27 września 2018 r. (czwartek) godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2018 r.

4. Sprawozdanie Wójta z jego pracy w okresie między sesjami.

5. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za I półrocze 2018 r. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym: informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2018 r.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych do Wójta Gminy Wiśniowa.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych do Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Statutu Gminy Wiśniowa,
2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Glichów,
3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne,
4) uchwalenia Regulaminu dostaw wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Wiśniowa,
5) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipniku (dz.1123),
6) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipniku (1124),
7) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wiśniowej(1946),
8) ponownego rozpatrzenia skargi A. i A. G. (….) na bezczynność Wójta Gminy Wiśniowa,
9) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej pt. ”Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku”,
10) dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznachowicach Dolnych,
11) wyrażenia zgody na zaciągnięcie w roku 2018 długoterminowego kredytu bankowego,
12) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018,
13) zmiany WPF Gminy Wiśniowa.

9.Interpelacje Radnych.

10. Wystąpienia zaproszonych gości, Sołtysów.

11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

12. Wolne wnioski i zakończenie.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994)

Wprowadził NP, 2018-09-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.