ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

ZARZĄDZENIE NR 70/2018
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie: podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2018 roku.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/276/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 14 maja 2018 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2018 roku,Wójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:
§ 1. Dotacja w kwocie 10.000 zł. , zostaje przyznana Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w  Myślenicach ul. Leśna 13a w otwartym konkursie ofert dotyczącym wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2018 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.


Wprowadził ŁJ, 2018-05-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.