ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 29, art. 33 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a

że w dniu 20 lipca 2017 r. mgr inż. Bogusław Borowki – Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wniósł wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”. Powodem wniosku o umorzenie jest odstąpienie od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego - „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”
W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Postępowanie w sprawie wszczęto na wniosek złożony w dniu 9 sierpnia 2016 roku. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Wiśniowa.
W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.
Ze złożonym wnioskiem Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej– pokój 19 w godzinach pracy urzędu. Telefon kontaktowy: 12 2714086 wew.51.
Łącznie występuje ponad 20 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 KPA ”Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Wprowadził AK, 2017-07-28

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.