INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIWojewoda Małopolski informuje o wydaniu 17 lipca 2017 r. decyzji Nr 99/B/2017 znak: WI-XI.7840.5.10.2017.ES o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Wiśniowa i Poznachowice Dolne, na dz. nr ewid. 30/1 obręb Wiśniowa oraz na dz. nr ewid. 51, obręb Poznachowice Dolne, jednostka ewidencyjna Wiśniowa, powiat myślenicki. Odcinki i przekroczenia w km: 2+568, 2+560 – 2+582, 2+997 – 3+027, 3+398, 3+312 – 3+398, 2+823, 2+764 – 2+823, 3+783 (Poznachowice Dolne) oraz 1+988 –2+096, 2+123 – 2+260, 1+620 (Wiśniowa) odc. 050 drogi wojewódzkiej nr 964«.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 69, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

Wprowadził AK, 2017-07-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.