ZARZĄDZENIE NR 84/2017

ZARZĄDZENIE NR 84/2017
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pod nazwą:„Aktywizacja zawodowa uczestników projektu: Pionierzy Zmiany – Razem Wygrajmy Siebie”.

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej, Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 6 lipca 2017 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od lipca do 31 grudnia 2017 r., Wójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację w kwocie 32.460 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu: Pionierzy Zmiany – Razem Wygrajmy Siebie”, w okresie od lipca 2017 r. dom 31 grudnia 2017r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.Wprowadził ŁJ, 2017-07-07

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.