POSTANOWIENIE


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 31 § 1 pkt. 2 i § 2, art. 141 § 1 i art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”, na wniosek Stowarzyszenia pn. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Wójt Gminy Wiśniowa

p o s t a n a w i a
uznać za stronę postępowania administracyjnego Towarzystwo na rzecz Ziemi
z siedzibą przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim.


UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2017 r. do Urzędu Gminy Wiśniowa wpłynął wniosek Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim, w sprawie dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”, realizowanego w obszarze gmin Gdów, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, którego Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków.
Wyżej wymieniona organizacja społeczna do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie dołączyła odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (Nr KRS: 0000045778) oraz w uzupełnieniu statut, z którego wynika,
że celem organizacji są m.in. „zachowanie, ochranianie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego” oraz „upowszechnianie wiedzy oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ekologicznych metod ochrony przeciwpowodziowej i zwiększania naturalnej retencji” (§7 pkt 1 i 6 Statutu Towarzystwa oraz Dział 3 Rubryka 3, strona 5-9 KRS).
Zgodnie z zapisem KRS nr 0000045778, rejestracja organizacji nastąpiła dnia 05.10.2001 r.
Na podstawie z art. 31 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.) organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu. W myśl art. 31 § 2 cytowanego Kodeksu, organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu.
Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.
Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie
Stosownie do art. 141 § 1 i art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.), na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Otrzymują:
1. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
2. Marszałek Województwa Małopolskiego działający przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36; 30-110 Kraków
3. P. Anna Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z.o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa – pełnomocnik
4. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce; 32-410 Dobczyce, Rynek 26,
5. Urząd Gminy Raciechowice; 32-415 Raciechowice 277,
6. Urząd Gminy Gdów; 32-420 Gdów, Rynek 40
7. Towarzystwo na rzecz Ziemi, 32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7
8. A.a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Stroma 11, 32 – 020 Wieliczka


Uwaga: Liczba stron postępowania powyżej 20 – Informacja o postanowieniu ogłoszona na stronie internetowej UG Wiśniowa, na tablicy ogłoszeń UG Wiśniowa, UG Raciechowice, UMiG Dobczyce, UG Gdów, Sołectw: Kobielnik, Wiśniowa, Lipnik, Poznachowice Dolne.

Wprowadził ŁJ, 2017-04-28

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.