Z A W I A D O M I E N I E


Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 29, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a,
że:
1) w dniu 19 kwietnia 2017 r. organizacja ekologiczna pn.:”Towarzystwo na rzecz Ziemi” wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.

2) w dniu 27 kwietnia 2017 r. zostało wydane postanowienie znak: BRGK.6220.4.2016.KD uznające Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzibą przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim jako stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej– pokój 19, w godzinie pracy urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wprowadził ŁJ, 2017-04-28

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.