OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. na wniosek Pani Anny Maksymiuk- Dziuban DHV Hydroprojekt Sp.z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa - pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36,30-110 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.
Mając na uwadze, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wiśniowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. od 26.04.2017 r. do 25.05.2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej pok. 19, w godzinach od 800 do 1530 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Wprowadził ŁJ, 2017-04-25

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.