ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

w sprawie: podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2017 roku.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1817 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/192/16 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
gminy w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu
regionalnego i zdrowej żywności w 2017 roku, Wójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:
§ 1. Dotacja w kwocie 10.000 zł., zostaje przyznana Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach ul. Leśna 13a w otwartym konkursie ofert dotyczącym wyboru Operatora Konkursu
na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2017 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.

mgr Wiesław Stalmach
Wójt Gminy Wiśniowa

Wprowadził ŁJ, 2017-04-06

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.