Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wiśniowa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.
Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:
1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,
2. Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł .
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Składający wniosek może uiszczać opłatę w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa lub wpłacając na konto: 24 8602 0000 0000 0000 2453 0002 .
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści e wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Załączniki :
Rejestr instytucji kultury
Księga rejestrowa nr 1 - GBP
Księga rejestrowa nr 2 - GOKiS
Wniosek o odpis

Wprowadził ŁJ, 2017-03-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.