List do rolników - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Adam Sekściński

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę
na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin,
zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.
Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne
oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi
oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się
wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo
następujących zasad:
nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,
w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim,
zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami
spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym
pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną
podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi
odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli
oraz ochron układu oddechowego;
oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich,
spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.
Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać
jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie
też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki,
alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.
Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

Adam Sekściński

Wprowadził ŁJ, 2017-03-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.