O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej poszukuje specjalistów z zakresu: rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuty oraz neurologopedy, realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania, na terenie Gminy Wiśniowa.
Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania odpowiednio zawodu:
1) rehabilitanta lub fizjoterapeuty, który ukończył kurs z zakresu NDT-Bobath,
2) neurologopedy.
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Posiadanie własnego środka transportu (ze względu na realizację zadania w terenie).
Wymagania dodatkowe:
1. Indywidualne podejście do dziecka umożliwiające uwzględnienie potrzeb psychologicznych, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.
2. Komunikatywność.
3. Zrównoważenie emocjonalne.
Oferta powinna zawierać:
1. Curriculum vitae i list motywacyjny.
2. W CV prosimy zawrzeć klauzulę \"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 17.03.2017 r. w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: nabór na stanowisko rehabilitanta/neurologopedy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej 32-412 Wiśniowa 441, pok. nr 7, tel. 12 271 40 86 wew. 25 lub 517 504 857.


Wprowadził ŁJ, 2017-03-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.