ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.Dz. U.z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiśniowa

mgr Wiesław Stalmach

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA wraz z załącznikiem

Wprowadził ŁJ, 2017-03-03

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.