ZARZĄDZENIE NR 15/2017

w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wiśniowa


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/ 96/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Wiśniowej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej
w okresie od dnia 28 lutego 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r., których celem jest zebranie propozycji, uwag
i opinii dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wiśniowa.

§ 2.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz obsługę organizacyjno-techniczną jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Wiśniowa.

§ 3.
Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy,
z podaniem uzasadnienia w przypadku nieuwzględnienia uwag i opinii, zostaną niezwłocznie po ich sporządzeniu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UCHWAŁA NR XX/215/17 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Wprowadził ŁJ, 2017-02-27

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.