O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), oraz uchwały Rady Gminy Wiśniowa
Nr XX/221/17 z dnia 22.02.2017 r., zawiadamia że w dniu 22.02.2017 r., Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Wiśniowa
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących
na terenie Gminy Wiśniowa, konieczne jest podjęcie działań zmierzających
do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.
Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa
i wymaga kolejno następujących działań:
1. Rada Gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.
2. Wójt, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno:
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia gminnego programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;
2) sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji;
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;
4) występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji;
5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia gminny program rewitalizacji.

Wójt Gminy Wiśniowa
(-) mgr Wiesław Stalmach

Wprowadził ŁJ, 2017-02-23

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.