Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach w sprawie obsługi zeznań rocznych za 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

W związku z akcją rocznego rozliczenia podatku od dochodów osobistych za 2016 r. uprzejmie Państwa informujemy o systemie organizacji przyjęć zeznań podatkowych:
Zachęcamy do wysyłania zeznań drogą elektroniczną.
To proste, szybkie i bezpieczne

www.e-deklaracje.gov.pl
Podatnicy, którzy w wyniku rozliczenia rocznego będą zobowiązani do dopłaty podatku nie powinni czekać ze złożeniem zeznania do ostatniej chwili, gdyż zeznanie można złożyć wcześniej, a dopłaty dokonać do dnia 02.05.2017 r.
Ostateczny termin składania zeznań podatkowych za 2016 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa z dniem: 02.05.2017 r.
Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy wszystkich podatników, którzy osiągnęli w 2016 r. roku dochody oraz nie zostali rozliczeni przez płatnika (np. zakład pracy, ZUS, KRUS). Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091,00 zł) i podatek do zapłaty wyniesie 0,00 zł lub jeżeli poniesie stratę z danego źródła przychodów.
Składając zeznanie podatkowe za 2016 rok należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego, którym jest NIP albo numer PESEL.
Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym :
* nie prowadziły działalności gospodarczej,
* nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
* nie były płatnikami ( składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne lub podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.
Ponadto w zeznaniu podajemy aktualny adres zamieszkania. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej informacja ta jest podstawą aktualizacji danych adresowych. Aktualizacji adresu zamieszkania w tym przypadku można dokonać również na formularzu ZAP-3.
Druki zeznań rocznych można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl,.

Najlepiej jednak rozliczyć się drogą elektroniczną za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop lub formularzy interaktywnych znajdujących się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Można również skorzystać z deklaracji wstępnie wypełnionej (PFR).
Wszystkie niezbędne informacje na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych można znaleźć na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

OBSŁUGA ZEZNAŃ W URZĘDZIE SKARBOWYM W MYŚLENICACH
Zeznania podatkowe: PIT-36, PIT-36L,PIT-37,PIT-38 i PIT-39 oraz korekty przedmiotowych zeznań można złożyć:
drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub bez podpisu kwalifikowanego,
za pośrednictwem poczty (koszt przesyłki zeznania ponosi podatnik)
Zeznania można przesłać odpłatnie listem poleconym na adres:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
ul. H. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice
Na kopercie należy umieścić również imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy.
– w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Bezpośredniej ,
ZACHĘCA SIĘ DO PRZESYŁANIA FORMULARZY ZEZNAŃ PODATKOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, umożliwi to wcześniejszy zwrot nadpłaty podatku. Interaktywny formularz za pomocą, którego będzie można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.- na stronie tej umieszczona została również instrukcja.
Wpłaty podatku wynikającego z zeznania za 2016 rok można dokonać:
• przelewem bankowym
Adres i numer konta Urzędu Skarbowego w Myślenicach:
Urząd Skarbowy
ul. H. Cegielskiego 2
32-400 Myślenice
nr konta:44 1010 1270 0004 7522 2300 0000 NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
przekazem pocztowym- wpisując podany wyżej nr konta, z tytułu blankietu należy podać tytuł wpłaty „Rozliczenie podatku dochodowego za 2016 rok np. PIT-36, PIT-37...”
w kasie Urzędu Skarbowego – w przypadku podatników nie prowadzących działalności gospodarczej. W tytule wpłaty oprócz danych podatnika należy wpisać: „Rozliczenie podatku dochodowego za 2016 rok np. PIT-36, PIT-37...”
Termin wpłaty podatku wynikającego z zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 upływa dnia 02 maja 2017 r.

Formy zwrotu nadpłaty podatku za 2016 r.:
Podatnik może wnioskować o dokonanie zwrotu wykazanej w zeznaniu nadpłaty w następującej formie:
1) przelewem bankowym na rachunek zgłoszony do urzędu
UWAGA: Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest zgłoszenie osobistego rachunku bankowego wyłącznie na formularzu:
* ZAP-3 – jeżeli jesteśmy objęci rejestrem PESEL
* NIP-7 albo CEIDG-1- jeżeli nie jesteśmy objęci rejestrem PESEL lub naszym identyfikatorem podatkowym jest NIP.
Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcześniejszych jest nadal aktualny nie ma potrzeby aktualizowania danych o numerze konta.
Zwrot na rachunek bankowy jest najszybszą formą otrzymania wykazanej nadpłaty podatku.

2) przekazem pocztowym (w przypadku nadpłaty przekraczającej kwotę 23,20 zł.,
nadpłata pomniejszona jest o koszty jej zwrotu)
3) gotówką w kasie urzędu (konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym
terminie do odbioru nadpłaty).
Nadpłata podatku wynikająca z zeznania rocznego wypełnionego rzetelnie, zgodnie z ustalonymi wymogami nie zawierającego błędów i oczywistych pomyłek podlega zwrotowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Podatnicy korzystający z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci i uprawnieni do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych mogą otrzymać zwrot nadpłaty wcześniej tj. w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące prawidłowego sporządzenia zeznań rocznych można uzyskać na miejscu w Urzędzie Skarbowym:
• w godzinach pracy urzędu tj.: - poniedziałek 7:15 – 18:00
- wtorek – piątek 7:15 – 15:15
• a także telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
* 12 272 42 87, 12 272-42-86
* 12 272 43 42 ( działalność gospodarcza )
Informacji udziela również Krajowa Informacja Podatkowa:
tel. 0 801 055 055 ( dla tel. stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 ( dla sieci komórkowych).

Wprowadził ŁJ, 2017-02-14

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.