ZARZĄDZENIE NR 6/2017

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób
niepełnosprawnych i w podeszłym wieku pod nazwą: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób
w podeszłym wieku i młodzieży” w 2017 roku.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, po zapoznaniu się z protokołem Komisji
Konkursowej z dnia 30 stycznia 2017 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy
z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku pn. „Prowadzenie Ośrodka
Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” w 2017 r. Wójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:
§ 1. Łączna wartość zadania wynosi: 81.000 zł. w tym: 64.000 zł. – kwota dotacji oraz 16.200 zł. – środki
niefinansowe w postaci wkładu usługowego Gminy tj. zagwarantowanie pomieszczeń spełniających wymogi
do realizacji zadania w Wiśniowej, Kobielniku, Glichowie, Węglówce i Lipniku pn. „Prowadzenie Ośrodka
Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” w 2017 roku. Środki te przyznaje się Fundacji Sztuki,
Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą: ul. Leśna 13 A, 32-400 Myślenice.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Wiśniowa
Jolanta Wolak
Id: C631D40E-E050-4E51-8327-63FD0A54D0D8. Podpisany Strona 1

Wprowadził ŁJ, 2017-01-31

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.