ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pani Iwony Gryglak, zam.: 32-400 Myślenice, Droginia 386 – właścicielki firmy: PRACOWNIA INŻYNIERSKA „PRO-DM” Iwona Gryglak – reprezentującej, na mocy pełnomocnictwa z dn. 15 września 2016 r., Gminę Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, NIP: 6811381938; REGON:351556286, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:„Budowa przepustu w Węglówce na potoku Niedźwiadek w ciągu drogi wewnętrznej Węglówka do osiedla Judaszówka na działkach nr 2508/4, 3/1, 2508/5, 1991/2, 1990/2, 1990/3”.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego przepusty oraz po zakończeniu prac rozbiórce istniejącego przepustu na potoku Niedźwiadek. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr: 2508/4, 3/1, 2508/5, 1991/2, 1990/2, 1990/3, obręb Węglówka [0005], jednostka ewidencyjna 120909_2 Wiśniowa.
Przedsięwzięcie obejmuje:
 budowę nowego przepustu ramowego wraz z ubezpieczeniem brzegów (GW)
oraz żłobem (DW),
 wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach do przepustu,
 wykonanie ewentualnej, nowej docelowej organizacji ruchu w obrębie przepustu,
 plantowanie i umocnienie skarp,
 rozbiórkę istniejącego przepustu.
Przybliżone parametry techniczno-użytkowe nowego przepustu:
 nośność przepustu – klasa „c”,
 konstrukcja ramowa żelbetowa,
 brak podpór w korycie potoku,
 przyczółki betonowe,
 szerokość jezdni: ok. 3,5 m,
 długość odcinka projektowanego przepustu - ok. 12,5m
 światło poziome przepustu: 4,5 m,
 światło pionowe przepustu: 2,5 m,
 kategoria drogi - droga wewnętrzna.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. od 31.01.2017 r. do 2.03.2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej pok. 19, w godzinach od 800 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.


Wprowadził ŁJ, 2017-01-30

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.