Ogłoszenie o decyzji

Działając na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 stycznia 2017 r. roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi leśnej Sucha Polana – Kobielnik w leśnictwie Lipnik” realizowanego przez inwestorów Nadleśnictwo Myślenice.
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, piętro III, pokój 19, w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej urzędu: www.ug-wisniowa.pl.
Na Decyzję Wójta Gminy Wiśniowa przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniowa, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa,
2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Lipnik - miejscowość położenia planowanego przedsięwzięcia,
3. umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa –www.ug-wisniowa.pl,


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi leśnej Sucha Polana – Kobielnik w leśnictwie Lipnik” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach

Wprowadził ŁJ, 2017-01-27

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.