OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 29, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniowa – Poznachowice Dolne”.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej– pokój 19, w godzinie pracy urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie o postanowieniu umieszczono na:
1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa
2. Tablicy ogłoszeń wsi Wiśniowa, Poznachowice Dolne
3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa.
4. Bip


Wprowadził ŁJ, 2017-01-12

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.