OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2016 r. na wniosek Pana Adama Wiśniewskiego, ul. Beskidzka 18 b, 34-600 Limanowa - reprezentanta Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441, NIP: 6811381938; REGON:351556286, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”.
Mając na uwadze, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wiśniowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, tj. od 12.01.2017 r. do 1.02.2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej pok. 19, w godzinach od 800 do 1530 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.


Wprowadził ŁJ, 2017-01-11

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.