OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 29, art.30, art. 33 ust.1 pkt. 2 i pkt.7, art.79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2016 r. na wniosek Pana Andrzeja Józefa Olszowskiego, zam.: 38 – 306 Libusza 521 – przedstawiciela firmy: A-14 usługi projektowe, nadzory budowlane, Roboty drogowe – reprezentującego, na mocy pełnomocnictwa z dn. 27.04.2016 r. znak: SA.271.2.24.2016, Nadleśnictwo Myślenice, 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi leśnej Sucha Polana – Kobielnik w leśnictwie Lipnik”.

Działki pod planowaną inwestycję nr 1002, 940, 941, 938, 1091, 1084, 937 położone są w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gm. Wiśniowa.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wiśniowa, zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, tj. od 2.01.2017 r. do 23.01.2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej pok. 19, w godzinach od 800 do 1430 .
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.


Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa,
2. umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa –www.ug-wisniowa.pl,
3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji,

Wprowadził ŁJ, 2017-01-02

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.