ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 33 ust.1 pkt. 2 i 7, art.73 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 grudnia 2016 r. na wniosek Pana Andrzeja Józefa Olszowskiego, zam.: 38 – 306 Libusza 521 – przedstawiciela firmy: A-14 usługi projektowe, nadzory budowlane, Roboty drogowe – reprezentującego, na mocy pełnomocnictwa z dn. 27.04.2016 r. znak: SA.271.2.24.2016, Nadleśnictwo Myślenice, 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi leśnej Sucha Polana – Kobielnik w leśnictwie Lipnik”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w południowej części Polski, w województwie małopolskim w powiecie myślenickim w gminie Wiśniowa, Leśnictwo Lipnik, obręb 0003 na dz. ew. nr 1002, 940, 941, 938, 1091, 1084, 937.
Najbliższa zabudowa okolicznych wsi zlokalizowana jest w znacznej odległości, poza zasięgiem prognozowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Najbliższy budynek znajduje się w odległości około 430m w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej o długości około 1,8 km o następujących cechach:
Długość całkowita około L = 1,8km
Ilość jezdni 1
Szerokość jezdni 3,5m + poszerzenia jezdni na łukach
Pobocza żwirowe obustronne
Szerokość poboczy żwirowych 2 x 0,75m
Szerokość korony drogi
na odcinku prostym 5m
Mijanka w ciągu drogi 3 szt. orientacyjne wymiary 25m x 5m
Wykonanie placów składowych 2szt. o łącznej powierzchni około 3500 m2
Odwodnienie rowy przydrożne, sączki kruszywowe, wodospusty.
Planowana powierzchnia zajęcia terenu:
• długość budowanego odcinka około 1,8 km,
• powierzchnia jezdni wraz z mijankami około 7700 m2,
• szerokość jezdni 3,5m plus wymagane poszerzenia na łukach,
• szerokość poboczy 0,75 m, powierzchnia poboczy około 3000 m2,
• place składowe o łącznej powierzchni ok. 3500 m2,
• zjazdy na drogi i szlaki zrywkowe o powierzchni ok. 1000 m2.

Obecnie istniejąca droga jest drogą gruntową nieulepszoną o zmiennej szerokości od około 2 do około 4m. Brak wydzielonych poboczy. Droga rozpoczyna się skrzyżowaniem z istniejącą drogą leśną Lipnik-Sucha Polana. W km 0+000 – 0+240 oraz 1+400 – 1+800 droga przebiega po istniejącym śladzie drogi leśnej, natomiast w km 0+240 – 1+400 niezbędna jest wycinka drzew oraz karczowanie pni ponieważ droga przebiega w dziewiczym terenie. Na części przebiegu drogi wykonane są rowy odwadniające. Aktualnie jest to droga gruntowa biegnąca po powierzchni terenu.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej pok. 19 można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Wprowadził ŁJ, 2017-01-02

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.