Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 210/2016
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem”.


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 28 grudnia 2016 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. Wójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotację w kwocie 43.839,07 zł. dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem” w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.Wójt Gminy Wiśniowa

Wiesław Stalmach


Wprowadził ŁJ, 2016-12-29

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.