Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 207/2016
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: podziału dotacji na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 239 z późn. zmianami) i Uchwały Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 28 grudnia 2016 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku, Wójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:
§ 1. Dotacja w kwocie 63.000 zł. przeznaczona na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zostaje podzielona na rzecz podmiotów, które wzięły udział w konkursie w następujący sposób:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Andrusy" - 7.000 zł.
2. Ludowy Klub Sportowy „Lubomir” - 23.300 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” - 5.900 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy „Hilltop” Wiśniowa - Osieczany - 16.800 zł.
5. Stowarzyszenie „Nasz Kobielnik”- 3.200 zł.
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glichów i Okolic - 6.800 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.Wójt Gminy Wiśniowa

Wiesław Stalmach


Wprowadził ŁJ, 2016-12-29

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.