ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY ULICY MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XXXIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Pardyaka 2 w Myślenicach (druk nr 218).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na lata 2017 - 2019 (druk nr 219).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
10. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.
11. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
12. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.
13. Odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
14. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
15. Głosowanie nad wnioskami przedstawionymi w pkt. 12.
16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2017.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
18. Wolne wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Tadeusz Żaba

Wprowadził ŁJ, 2016-12-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.