POSTANOWIENIE

Na podstawie art.97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm./ w związku z przedłożeniem Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”.

p o s t a n a w i a m


podjąć postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawieszone postanowieniem z dnia 30 września 2016 r. znak: BRGK.6220.2.2016.KD

UZASADNIENIE
W związku z wydanym przez Wójta Gminy Wiśniowa postanowieniem z dnia 29 września 2016 r. znak: BRGK.6220.2.2016.KD nakładającym obowiązek sporządzenia raportu, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą” zostało zawieszone do czasu przedłożenia stosownego opracowania.
Wobec dostarczenia w dniu 5 grudnia 2016 r. raportu w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych podejmuje się postępowanie.
Biorąc pod uwagę, że warunek został spełniony przez Pełnomocnika Pana Adama Wiśniewskiego, ul. Beskidzka 18 b, 34-600 Limanowa, działającego w imieniu Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441, NIP: 6811381938; REGON:351556286, postanowiono jak na wstępie.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 141 § 1 i 2 Kpa.).


Otrzymują:
1. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
2. Marszałek Województwa Małopolskiego działający przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73; 31-153 Kraków
3. P. Adam Wiśniewski, ul. Beskidzka 18 b, 34-600 Limanowa - pełnomocnik
4. A.a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice


Obwieszczenie o postanowieniu zostanie umieszczona na:

1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa.
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa
3. Na tablicy ogłoszeń wsi Poznachowice DolneWprowadził ŁJ, 2016-12-14

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.