Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 29, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”

z a w i a d a m i a, że:
1. Dnia 5 grudnia 2016 r. Pełnomocnik Pan Adam Wiśniewski, ul. Beskidzka 18 b, 34-600 Limanowa, działający w imieniu Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441, NIP: 6811381938; REGON:351556286 przedłożył raport w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
2. Dnia 12 grudnia 2016 r. zostało wydane postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią raportu w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej– pokój 19, w godzinie pracy urzędu, natomiast postanowienie zamieszczono na stronie http://www.ug-wisniowa.pl oraz Bip Urzędu Gminy Wiśniowa w zakładce decyzje środowiskowe.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wprowadził ŁJ, 2016-12-14

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.