ZARZĄDZENIE NR 186 /2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Wiśniowa realizując program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. ogłasza:
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2017 r., który określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, który określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z załącznikiem Nr 3, który stanowi formularz zgłoszeniowy dla kandydatów.
§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe do kwoty 44.000 zł /słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych/.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiśniowa
Wiesław Stalmach

Załącznik

Wprowadził ŁJ, 2016-12-05

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.