OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne oraz zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 241/1 i 241/2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Wiśniowa


Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wiśniowa:
1) Uchwały Nr XVIII/188/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne;
2) Uchwały Nr XVIII/189/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 241/1 i 241/2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Wiśniowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. (włącznie).

Wnioski do zmian planów należy składać na piśmie - pocztą lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wiśniowa.Wójt Gminy Wiśniowa

mgr Wiesław Stalmach


załączniki znajdują się tutaj.


Wprowadził ŁJ, 2016-12-02

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.