Wymiana pieców, kotłów

Gmina Wiśniowa informuje, że jest w trakcie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na dwie inwestycje proekologiczne:
1. Dopłata do wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa stałe.
2. Dopłata do wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na kotły gazowe lub opalane biomasą wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.
Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Podjęcie przez Gminę Wiśniowa działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.
WAŻNE INFORMACJE
1. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
2. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:– Posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą.– Posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%.
3. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła. 4. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
5. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej. 6. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nie ekologicznego źródła ogrzewania budynku.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło: > 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
-nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego-nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;
Dofinansowanie do instalacji, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: do maksymalnie 6 tys. zł w przypadku wymiany kotła na paliwo gazowe oraz do 1 tys. zł. w przypadku kotłów na paliwa stałe.
Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana będzie do zapewnienia systemu kontroli urządzeń grzewczych, m.in.:
– sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła( protokół, kwit potwierdzający fakt przekazania starego kotła)
- sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku,
– kontrola kotła, w zakresie nieuprawnionych modyfikacji,
– kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia,
– kontrola zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału,
- kontrola posiadania wymaganej ustawą Prawo budowlane dokumentacji projektowej (jeśli będzie wymagana), Spełnienie tych warunków będzie się opierało na zawartych z mieszkańcami umowach. Przyjęty został minimalny standard efektywności energetycznej budynku, którego spełnienie oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku: wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
Zakres oceny energetycznej opracowywanej przez audytora:– wizja lokalna i ocena stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacja fotograficzna,– świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej),– określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów(wskaźnik EPH+W),– obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.
Procedura wymiany kotłów: Krok 1 -> Przygotowanie przez gminę listy zainteresowanych mieszkańców Krok 2 -> Przekazanie listy audytorowi Krok 3 -> Przeprowadzenie ocen energetycznych budynków z listy Krok 4 -> Podjęcie decyzji przez mieszkańca o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji finansowych) Krok 5 -> umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem Krok 6 -> wymiana kotła, instalacji wewnętrznej (dofinansowanie); ewentualna konieczna termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak dofinansowania) Krok 7 -> Przekazanie faktury do gminy (kocioł, instalacja) Krok 8 -> Potwierdzenie i weryfikacja przez gminę prawidłowości poniesienia wydatku przez mieszkańca Krok 9 -> Rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 23, lub pod numerem telefonu 12 2714086 wew. 38. Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od 21 do 25 listopada 2016 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu. Osobiście na dziennik podawczy lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ankieta wymiany na kotły gazowe
Ankieta wymiany na kotły paliwa stałe

Wprowadził ŁJ, 2016-11-16

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.