Zawiadomienie z dnia 9 i 10 listopada 2016 o wydaniu postanowień pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”

Z A W I A D O M I E N I E
Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 29, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a,
że:
1) pismem z dnia 24 października 2016 r. regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4240.1.468.2016.BM wydał opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”
2) w dniu 9 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik” oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z siedzibą: ul. Kraszewskiego 36,30-110 Kraków, reprezentowany przez Panią Annę Maksymiuk- Dziuban DHV Hydroprojekt Sp.z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Wyżej wymienione postanowienie zostało wydane po otrzymaniu Opinii Sanitarnej PSE.NZ-420/94/16 z dnia 4 października 2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 24 października 2016 r. znak: OO.4240.1.468.2016.BM.
3) w dniu 10 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią ww. opinii i postanowień w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej– pokój 19, w godzinie pracy urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wprowadził ŁJ, 2016-11-10

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.