Postanownienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwesty-cji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


WÓJT GMINY WIŚNIOWA Wiśniowa, dnia 10 listopada 2016 r.
BRGK.6220.4.2016.KD

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowa-nia Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art.63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w związku ze złożonym w dniu 9 sierpnia 2016 roku wniosku przez Panią Annę Maksymiuk- Dziuban DHV Hydroprojekt Sp.z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa - pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-dzeń Wodnych w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36,30-110 Kraków, wniosku o wydanie de-cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zabez-pieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.

p o s t a n a w i a się


zawiesić postępowanie z urzędu w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 9 sierpnia 2016 roku Pani Anna Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., działająca w imieniu i na rzecz Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego po-tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji pro-jektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze gmin Gdów, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa.
Prace projektowe będą polegały głównie na naprawie zniszczonych skarp i dna w korycie, zabudowy powstałych wyrw w skarpach i dnie potoku oraz wykonaniu remontu istniejących budowli regulacyjnych oraz remontu i rozbiórki betonowych stopni. Na odcinku objętym opracowaniem przewiduje się wykonanie robót związanych z udrożnieniem potoku.
Projektowanie ubezpieczenia brzegów koryta są typowymi zabezpieczeniami przed erozją na potokach górskich. Przewidziano oczyszczenie i udrożnienie cieku z naniesionych przez powódź drzew, kłód i śmieci.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U . z 2016 r. poz. 71), inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć: wymienionych w §3 ust.1 pkt.65 tj. budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Jednocześnie dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
W trakcie postępowania administracyjnego, po zasięgnięciu opinii organów opiniujących:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – OO.4240.1.468.2016.BM z dn. 24 października 2016 r.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego- PSE.NZ-420/94/16 z dnia 4 października 2016 r.,
postanowieniem z dnia 9 listopada 2016 r znak:BRGK.6220.4.2016.KD nałożono obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. A zatem stosownie do art.63 ust. 5 cytowanej na wstępie ustawy zasadne jest zawiesić toczące się postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia raportu określającego zasięg, rodzaj i skalę wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 103 kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewi-dzianych w kodeksie.
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie (art. 63 ust. 6 ustawy o udostęp-nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoOtrzymują:
1. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
2. Marszałek Województwa Małopolskiego działający przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36; 30-110 Kraków
3. P. Anna Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z.o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa – pełnomocnik
4. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce; 32-410 Dobczyce, Rynek 26,
5. Urząd Gminy Raciechowice; 32-415 Raciechowice 277,
6. Urząd Gminy Gdów; 32-420 Gdów, Rynek 40
7. A.a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Stroma 11, 32 – 020 Wieliczka


Uwaga: Liczba stron postępowania powyżej 20 – Informacja o postanowieniu ogłoszona na stronie in-ternetowej UG Wiśniowa, na tablicy ogłoszeń UG Wiśniowa, UG Raciechowice, UMiG Dobczy-ce, UG Gdów, Sołectw: Kobielnik, Wiśniowa, Lipnik, Poznachowice Dolne

Wprowadził ŁJ, 2016-11-10

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.