Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przetsięwzięcia p.n.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”

WÓJT GMINY WIŚNIOWA Wiśniowa, dnia 9 listopada 2016 r.
BRGK.6220.4.2016.KD

POSTANOWIENIE

Na podstawie z art. 63 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także §3 ust.1 pkt.65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U . z 2016 r. poz. 71), w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Maksymiuk- Dziuban DHV Hydroprojekt Sp.z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa - pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36,30-110 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik” oraz po zasięgnięciu opinii:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – OO.4240.1.468.2016.BM z dn. 24 października 2016 r.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego- PSE.NZ-420/94/16 z dnia 4 października 2016 r.

Postanawiam

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”

II. W ramach oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia określić zakres raportu. Raport powinien zawierać i spełniać wszystkie wymagania określone w art. 66 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności zawierać:
1. Opis planowanego przedsięwzięcia zawierający jego charakterystykę, warunki użytkowania terenu w trakcie jego realizacji i eksploatacji, w tym należy:
a) Przedstawić lokalizację, dla których inwestycja dotyczy odbudowy lub remontu budowli zniszczonych w czasie powodzi oraz lokalizacje budowy nowych budowli,
b) Przedstawić dokumentację stanu sprzed zniszczeń powodziowych oraz opisać powstałe szkody powodziowe i zagrożenia wynikające z aktualnego stanu rzeki i terenów przyległych (dokumentacja fotograficzna),
c) Opisać cel odbudowy/ wykonania nowych budowli,
d) Przedstawić przybliżoną lokalizację bazy sprzętowo - materiałowej w czasie realizacji niniejszej inwestycji.
2. Opis elementów środowiska przyrodniczego objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym należy:
a) Opisać cechy środowiska abiotycznego: morfologia koryta rzeki Krzyworzeka i potoku Lipnik,
b) Opisać charakter szaty roślinnej w obrębie terenu planowanej inwestycji, podać informacje na temat występowania lub braku roślin objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), występowania lub braku siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkówa. będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako Obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 poz. 1713) oraz grzybów chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 poz. 1408),
c) Opisać faunę występującą na obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w strefie możliwego oddziaływania (ze szczególnym uwzględnieniem ichtiofauny rzeki Krzyworzeka i potoku Lipnik) i awifauny związanej z korytami tych cieków, w tym podać informacje o występowaniu lub braku gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U z 2014 poz.1348) i gatunków wymienionych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713) oraz ptaków wymienionych w załączniku II Dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia),
d) Opisać stan i znaczenie obszaru objętego planowanym przedsięwzięciem jako korytarza ekologicznego (obejmującego koryto i strefę przybrzeżną), w związku z lokalizacją przedsięwzięcia bezpośrednio w korycie rzeki Krzyworzeka i potoku Lipnik,
e) Opisać stan elementów jakości dla klasyfikacji odpowiedniej części wód, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r poz. 1482),
f) Podać źródła danych wykorzystanych do charakterystyki przyrodniczej (dane literaturowe, podać czy i w jakim okresie roku wykonano inwentaryzację zasobów przyrodniczych na obszarze planowanego przedsięwzięcia, metodyka wykonania inwentaryzacji).
3. Opis przewidzianych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze (zarówno bezpośrednich związanych z prowadzeniem prac związanych z realizacją inwestycji jak i późniejszych oddziaływań związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na biologiczne stosunki w środowisku wodnym oraz warunki bytowania i migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym należy:
a) Opisać wpływ planowanego przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze, dziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby – ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie aktów wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody oraz dyrektywy ptasiej,
b) Uwzględnić m.in. następujące oddziaływania:
• Fizyczne zniszczenie siedlisk bytowania gatunków roślin i zwierząt, w szczególności ryb i innych organizmów wodnych, a także ptaków,
• Utratę zmienności głębokości i szerokości koryta,
• Zmianę warunków i struktury stref nabrzeżnych,
• Zmianę warunków migracji,
• Zmianę kształtu koryta,
• Zmianę struktury i składu podłoża,
• Zmianę warunków termicznych i natlenienia.
4. Ocenę wpływu przedsięwzięcia należy przeprowadzić wraz z analizą ewentualnego kumulowania się oddziaływań. Do oddziaływań skumulowanych należy zaliczyć istnienie innych przedsięwzięć i elementów infrastruktury w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia (w tym planowanych przedsięwzięć obejmujących m.in. budowę nowych suchych zbiorników na Krzyworzece i Lipniku i przebudowę zalewu w Wiśniowej na Krzyworzece).
5. Dokonać oceny zgodności przedsięwzięcia z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej ujętymi w art. 4.1 RDW, a w aspekcie konieczności jego oceny pod kątem spełnienia warunków wskazanych w art. 4.7 RDW.
Ocenić wpływ planowanej inwestycji na stan wód powierzchniowych i realizacje celów środowiskowych dla nich ustalonych, w tym należy:
- zidentyfikować jednolite części wód pozostające w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz określić ich status,
- określić i uszczegółowić cele środowiskowe dla jednolitych części wód pozostających w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia,
- ustalić czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód,
- ustalić na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie oddziaływała realizacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu następujących elementów:
• biologicznych:
a) fitoplankton;
b) fitobentos;
c) makrolity;
d) makrobezkręgowce bentosowe;
e) ichtiofauna;
• morfologicznych
a) reżim hydrologiczny (reżim i dynamika przepływu, połączenia z częściami wód podziemnych);
b) ciągłość cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie przejścia dla organizmów żywych);
c) warunki morfologiczne (głębokość cieku i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża koryta cieku, struktura strefy nabrzeżnej, szybkość prądu);
• fizykochemicznych:
a) grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne (temperatura wody, zawiesina ogólna);
b) grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, OWO, ChZT-Cr);
c) grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie (przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna);
d) grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (odczyn pH, zasadowość ogólna);
e) grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny);
• chemicznych
a) dokonać oceny aktualnego stanu wód w odniesieniu do poszczególnych składowych elementów jakości wód, na które może oddziaływać przedsięwzięcie,
b) dokonać oceny wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki jakości wód.
6. Analizę wariantów wybranych do realizacji w odniesieniu do innych możliwych wariantów realizacyjnych – porównanie pod względem oddziaływania na środowisko.
7. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym np.:
- określenie terminu prowadzenia prac z uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków, okresu rozrodu i migracji płazów, oraz okresu tarła ryb bytujących w rzece Krzyworzeka i potoku Lipnik,
- przedstawienie rozwiązań technicznych (przebudowa), które przyczynią się do udrożnienia dla migracji ryb wszelkich budowli, aktualnie przegradzających koryto cieków i uniemożliwiających taką migrację,
- przedstawienie rozwiązań technicznych gwarantujących ograniczenie mętnienia wód rzeki Krzyworzeka i potoku Lipnik i zapewnienie ochrony życia biologicznego cieków w trakcie prowadzenia robót,
- stosowanie rozwiązań przyjaznych/bliskich przyrodzie, umożliwiających zachowanie układu bystrze – ploso, stworzenie warunków dla naturalnych procesów korytowych (erozji bocznych, erozji dennej i sedymentacji) oraz stworzenie warunków do rozwoju naturalnej roślinności wodnej zanurzonej i wynurzonej (porastającej brzegi koryta cieku),
- pozostawienie w cieku elementów habitatowych (np. głazy i kamienie, odsypiska kamienne i żwirowe, podmyte systemy korzeniowe, nawisy skarp brzegowych, gałęzie i rośliny zwisające z brzegów), stanowiące niezbędną część przestrzeni życiowej ryb i innych organizmów wodnych,
- pozostawienie lub wytworzenie fragmentów stromych obrywów brzegowych, służących jako miejsca rozrodu ptaków (zimorodek, brzegówka, pluszcz, pliszka górska).
8. Opis możliwych konfliktów społecznych np. potencjalny sprzeciw wobec planowanej inwestycji organizacji ekologicznych bądź użytkownika obwodu rybackiego w granicach którego zlokalizowane ma być przedsięwzięcie.
9. W związku z realizacją niniejszej inwestycji należy podać bilans drzew i krzewów planowanych do wycinki.
10. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi planowanymi do realizacji elementami infrastruktury znajdującymi się na omawianych odcinkach cieków, a także istniejącymi ubezpieczeniami oraz zabezpieczeniami planowanymi do realizacji – z rozróżnieniem elementów istniejących i planowanych.
11. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.
12. Streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.
13. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.
14. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2016 roku Pani Anna Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., działająca w imieniu i na rzecz Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze gmin Gdów, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa.
Prace projektowe będą polegały głównie na naprawie zniszczonych skarp i dna w korycie, zabudowy powstałych wyrw w skarpach i dnie potoku oraz wykonaniu remontu istniejących budowli regulacyjnych oraz remontu i rozbiórki betonowych stopni. Na odcinku objętym opracowaniem przewiduje się wykonanie robót związanych z udrożnieniem potoku.
Projektowanie ubezpieczenia brzegów koryta są typowymi zabezpieczeniami przed erozją na potokach górskich. Przewidziano oczyszczenie i udrożnienie cieku z naniesionych przez powódź drzew, kłód i śmieci.
W ramach przedsięwzięcia dotyczącego Krzyworzeki planuje się wykonać lub wyremontować/naprawić następujące obiekty/budowle:
· opaski z narzutu kamiennego licowanego (wstępnie planuje się wykonać opaskę na brzegu o łącznej długości ok. 5560 m, a remont istniejącej na brzegu o dł. ok. 800 m),
· opaski z koszy siatkowo – kamiennych (wstępnie planuje się wykonać opaskę na brzegu o łącznej długości ok. 370 m, a remont istniejącej na brzegu o dł. ok. 350 m),
· formowanie skarp rzeki (wstępnie w km 5+450-5+560, na długości ok. 110 m),
· remont dna żłobu kamiennego w km 15+400- 15+495 (wstępnie planuje się wykonać remont na długości ok. 95 m),
· bystrza kamienne (przewiduje się wykonanie 42 bystrzy),
· gurty z koszy siatkowo – kamiennych,
· remont istniejących stopni betonowych (przewidziany remont istniejących stopni betonowych przewidziany został w km 8+250; 8+373 i 10+946 ( km wg opracowania MGGP)
W ramach przedsięwzięcia dotyczącego Potoku Lipnik, planuje się wykonać lub wyremontować/naprawić następujące obiekty/budowle:
· opaski z narzutu kamiennego licowanego (wstępnie planuje się wykonać opaskę na brzegu o łącznej długości ok. 1790 m, a remont istniejącej na brzegu o dł. ok. 140 m),
· opaski z koszy siatkowo – kamiennych (wstępnie planuje się wykonać opaskę brzegu o łącznej długości ok. 1670 m),
· opaska - mur z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+925 – 5+965 (wstępnie planuje się wykonać opaskę brzegu o łącznej długości ok 40 m),
· brzegosłony faszynowe kryte (wstępnie planuje się brzegoosłony o łącznej długości ok. 230 m,
· remont muru kamiennego na skarpach w km 6+470 - 6+540,
· bystrza kamienne w km 5+030,
· umocnienie narzutem kamiennym przyczółków mostów zlokalizowanych w km: 2+280; 3+285; 4+320; 5+100;5+400; 6+841 oraz 7+132.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U . z 2016 r. poz. 71), inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć: wymienionych w §3 ust.1 pkt.65 tj. budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Jednocześnie dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Wiśniowa), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach.
Zawiadomieniem z dnia 9 września 2016 r. (sygn.: BRGK.6220.4.2016.KD), na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, w trybie art. 10 §1, art. 61 §1 i 4 Kpa, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
W związku z faktem, że przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie kilku gmin w dniu 9 września 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminami: Gminą Wiśniowa, Gminą Raciechowice, Gminą i Miastem Dobczyce oraz Gminą Gdów, w którym określono wzajemne zobowiązania.
Strony, na każdym etapie postępowania, były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez dostarczenie zawiadomień oraz przez zamieszczanie zawiadomień i obwieszczeń na:
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa, Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce, Urzędu Gminy Raciechowice i Urzędu Gminy Gdów.
• stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.ug-wisniowa.pl),
Ponadto, wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, Wójt Gminy Wiśniowa zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 19 września 2016 r. sygn.: BRGK.6220.4.2016.KD) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach (pismo z dnia 19 września 2016 r. sygn.: BRGK.6220.4.2016.KD) o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 11 października 2016 r. otrzymano zawiadomienie RDOŚ w Krakowie (sygn. OO.4240.1.468.2016.BM) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Jednocześnie RDOŚ w Krakowie zwrócił się z prośbą, zgodnie z dyspozycją art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku a art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o zamieszczenie Zawiadomienia na okres 14 dni na tablicy Urzędu Gminy. Zawiadomienie zamieszczono na tablicy tut. Urzędu w dniach 12.10.2016 r. – 4.11.2016 r. (potwierdzenie w aktach sprawy).
Dnia 11 października 2016 r. otrzymano opinię sanitarną (sygn.: PSE.NZ-420/94/16), w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
W dniu 29 października 2016 r. otrzymano opinię RDOŚ w Krakowie (sygn. OO.4240.1.468.2016.BM) w której stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy uwzględnił:
• opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony w Krakowie- sygn.:OO.4240.1.468.2016.BM,
• opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach - sygn.: PSE.NZ-420/94/16,
• szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
• Kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, skalą przedsięwzięcia, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono zakres raportu.

Mając na uwadze fakt, iż planowana inwestycja poprzez możliwość zanieczyszczenia wody może spowodować zmianę ekologicznych warunków koryta rzeki co za tym idzie zmianę siedlisk, należ poddać analizie wpływ planowanych prac na rzekę Krzyworzeka i potok Lipnik.
Uwzględniając zagrożenia, jakie wynikają z realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, charakter zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, a także z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji związana będzie z przekształceniem terenu i zmianami w środowisku, uwzględniając także opinię Regionalne Dyrektora Ochrony Środowiska (z dnia 24 października 2016 r., o sygn.: OO.4240.1.468.2016.BM), po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Wiśniowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:
• oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
• możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).


Otrzymują:
1. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
2. Marszałek Województwa Małopolskiego działający przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36; 30-110 Kraków
3. P. Anna Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z.o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa – pełnomocnik
4. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce; 32-410 Dobczyce, Rynek 26,
5. Urząd Gminy Raciechowice; 32-415 Raciechowice 277,
6. Urząd Gminy Gdów; 32-420 Gdów, Rynek 40
7. A.a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Stroma 11, 32 – 020 Wieliczka


Uwaga: Liczba stron postępowania powyżej 20 – Informacja o postanowieniu ogłoszona na stronie internetowej UG Wiśniowa, na tablicy ogłoszeń UG Wiśniowa, UG Raciechowice, UMiG Dobczyce, UG Gdów, Sołectw: Kobielnik, Wiśniowa, Lipnik, Poznachowice Dolne.

Wprowadził ŁJ, 2016-11-10

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.