ZAWIADOMIENIE

BRGK.6220.5.2016.KD Wiśniowa, dnia 2 listopada 2016 r
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Wiśniewskiego, ul. Beskidzka 18 b, 34-600 Limanowa - reprezentanta Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441, NIP: 6811381938; REGON:351556286, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniowa – Poznachowice Dolne”.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej (kanały główne, boczne i rozdzielcze) na terenie miejscowości Wiśniowa (część objęta obszarem aglomeracji zgodnie z Uchwałą Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku) oraz Poznachowice Dolne część objęta obszarem aglomeracji zgodnie z Uchwałą Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku), gmina Wiśniowa, powiat myślenicki, województwo małopolskie.
Obszar przewidziany do skanalizowania w ramach zadania inwestycyjnego zlokalizowany jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce oraz rzeki pn. Krzyworzeka i drogi gminnej. Obszar ten obejmuje fragment dotychczas nieskanalizowanego terenu w miejscowościach Wiśniowa i Poznachowice Dolne. Projektowana kanalizacja obsługiwać będzie zabudowę mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz obiekty handlowo-usługowe. Ścieki z przedmiotowego terenu odprowadzone będą do projektowanej komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne zlokalizowanej na działce nr 56.
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa , 32-412 Wiśniowa 441, w pok. nr 19 ( tel. 12 27 14 086 wew.51).
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3, ust. 1, pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2016, , poz. 71).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie/uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, dlatego informuję, że postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, zostanie wydane niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa w zakładce Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto prośba o wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń, zostanie skierowana do poszczególnych sołectw, w których realizowane będzie przedsięwzięcie tj.: sołectw Wiśniowa i Poznachowice Dolne.
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Otrzymują:
1. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
2. Marszałek Województwa Małopolskiego działający przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73; 31-153 Kraków,
3. Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków
4. P. Adam Wiśniewski, ul. Beskidzka 18 b, 34-600 Limanowa - pełnomocnik
5. A.a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice


Wprowadził ŁJ, 2016-11-02

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.