Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wiśniowa, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 29, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a,
że w dniu 29 września 2016 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą” oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Gmina Wiśniowa z siedzibą 32-412 Wiśniowa 441, reprezentowana przez Pana Adama Wiśniewskiego, ul. Beskidzka 18 b, 34-600 Limanowa. Wyżej wymienione postanowienie zostało wydane po otrzymaniu Opinii Sanitarnej PSE.NZ-420/89/16 z dn. 19.09.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19.09.2016 r. znak: OO.4240.1.430.2016.ASł.
Równocześnie informuję, iż postanowieniem z dnia 30.09.2016 r. Wójt Gminy Wiśniowa zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej– pokój 19, w godzinie pracy urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Wiśniowa
Wiesław Stalmach

Wprowadził ŁJ, 2016-09-30

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.