Sesja Rady Gminy Wiśniowa oraz projekt uchwały WPF

RG.0002.16.2016.JZ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku poz.446) - zwołuję XVI sesję Rady Gminy Wiśniowa VII Kadencji 2014-2018 na dzień 28 września 2016 roku (środa) godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2016 r.
4. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Wiśniowa.
5. Sprawozdanie Wójta z jego pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja na temat złożonych oświadczeń do Wójta Gminy Wiśniowa.
7. Informacja na temat złożonych oświadczeń do Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
8. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej i Obserwatorium Astronomicznego zgodnie z Uchwałą nr XII/140/16 z dnia 22 marca 2016 r. Rady Gminy Wiśniowa.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nabycie udziałów nieruchomości drogowej nr 632 w Lipniku,
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej nr 853 pod boisko sportowe w Lipniku,
3) przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego,
4) zmiany uchwały nr XXX/258/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020,
5) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.,
6) zmiany WPF,
7) ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Wiśniowa,
11.Interpelacje Radnych.
12.Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
13.Wolne wnioski i zakończenie.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gmina Wiśniowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniowa 2016-2021.pdf

Projekt Uchwały Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 09 2016r. WPF


Wprowadził ŁJ, 2016-09-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.