ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pani Anny Maksymiuk- Dziuban DHV Hydroprojekt Sp.z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa - pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36,30-110 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze gmin Gdów, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa.
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa , 32-412 Wiśniowa 441, w pok. nr 19 ( tel. 12 27 14 086 wew.51).
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3, ust. 1, pkt. 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2016, , poz. 71).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie/uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, dlatego informuję, że postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, zostanie wydane niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa w zakładce Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto prośba o wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń, zostanie skierowana do poszczególnych Gmin, w których realizowane będzie przedsięwzięcie tj.: Gminy Raciechowice, Gminy Gdów oraz Gminy i Miasta Dobczyce.
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.


Otrzymują:
1. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
2. Marszałek Województwa Małopolskiego działający przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36; 30-110 Kraków
3. P. Anna Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z.o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa – pełnomocnik
4. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce; 32-410 Dobczyce, Rynek 26,
5. Urząd Gminy Raciechowice; 32-415 Raciechowice 277,
6. Urząd Gminy Gdów; 32-420 Gdów, Rynek 40
7. A.a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice

Wprowadził ŁJ, 2016-09-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.