Sesja Rady Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku poz.446) - zwołuję XV sesję Rady Gminy Wiśniowa VII Kadencji 2014-2018 na dzień 22 czerwca 2016 roku (środa) godz. 1100 w sali obrad Urzędu Gminy w Wiśniowej.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 marca 2016 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 25 kwietnia 2016 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
6. Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za rok 2015.
7. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
8. Sprawozdanie Wójta z jego pracy w okresie między sesjami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za rok 2015,
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiśniowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod most na potoku „Niedźwiadek” w Węglówce,
4) wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony,
5) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu wodno – kanalizacyjnego w miejscowości Węglówka na potoku Niedźwiadek,
6) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr K1925 w Węglówce – osiedle Pilchy w miejscowości Węglówka na terenie Gminy Wiśniowa,
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę w Kobielniku,
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę Królewską w Wiśniowej,
9) uchwalenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa,
10) dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglówce,
11) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.,
12) zmiany WPF,
9.Interpelacje Radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
12.Wolne wnioski i zakończenie.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Wprowadził ŁJ, 2016-06-16

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.