ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiśniowa dotyczących projektu uchwały o przyjęciu \\\"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ) oraz Uchwały Nr XIV/135/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznychWójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:

§ 1. Cel i przedmiot konsultacji społecznych. Przedmiotem i celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Wiśniowa w sprawie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa”.

§ 2. Forma i czas przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Wiśniowa w dniu 21 czerwca 2016 roku o godzinie 14.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej (adres: Wiśniowa 320, 32-412 Wiśniowa).

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych. Uprawnionymi do konsultacji społecznych w zakresie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa” są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Wiśniowa.

§ 4. Osoba odpowiedzialna za proces konsultacji jest Pani Maria Turecka – Kierownik referatu BRGK.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiśniowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wprowadził ŁJ, 2016-06-13

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.