ZARZĄDZENIE NR 54/2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2016
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie : podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora Konkursu na
Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 roku.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 239 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr IX/106/15 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz
Uchwały Nr X/124/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr
IX/106/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. po zapoznaniu się z protokołem
Komisji Konkursowej z dnia 4 kwietnia 2016 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
gminy w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 roku, Wójt
Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:
§ 1. Dotacja w kwocie 5.000 zł. , zostaje przyznana Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności
ARTS z siedzibą w Myślenicach ul. Leśna 13a w konkursie ofert dotyczącym wyboru Operatora Konkursu na
Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.

Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław Stalmach


Wprowadził TM, 2016-04-15

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.