OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy WiśniowaNa podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 - tekst jednolity z późn. zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.), a także stosownie do Uchwały Nr VI/53/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar całości gminy wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.


Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone
do publicznego wglądu w dniach od 11 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, w pok. nr 19 (III piętro), w godzinach od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się
w dniu 10 maja 2016 r. w sali obrad budynku Urzędu Gminy Wiśniowa, o godz. 1300.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub w prognozie oddziaływania
na środowisko, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać do Wójta Gminy Wiśniowa, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wiśniowa.Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wisław StalmachWprowadził ŁJ, 2016-04-04

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.