ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 31
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 10 marca 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 roku.Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz .U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr X/106/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz Uchwały Nr X/124/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr IX/106/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Wójt Gminy Wiśniowa realizując „Program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” ogłasza :
1. otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 r., który określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, który określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z załącznikiem nr 3, który stanowi formularz zgłoszeniowy.
§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe do kwoty 5 000 zł /słownie : pięć tysięcy złotych/.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Wójt Gminy Wiśniowa

mgr Wiesław Stalmach
ZARZĄDZENIE NR 31 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 roku.

Wprowadził ŁJ, 2016-03-11

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.