Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach w sprawie obsługi zeznań rocznych za 2015 r. w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

W związku z akcją rocznego rozliczenia podatku od dochodów osobistych za 2015 r. uprzejmie Państwa informujemy o systemie organizacji przyjęć zeznań podatkowych:
Zachęcamy do wysyłania zeznań przez internet. To proste, szybkie i bezpieczne
www.e-deklaracje.gov.pl.
Podatnicy, którzy w wyniku rozliczenia rocznego będą musieli dopłacić podatek nie powinni czekać ze złożeniem zeznania do ostatniej chwili, gdyż zeznanie można złożyć wcześniej, a dopłaty dokonać do dnia 02.05.2016 r.
Ostateczny termin składania zeznań podatkowych za 2015 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa z dniem: 02.05.2016 r.
Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy wszystkich podatników, którzy osiągnęli w 2015 r. roku dochody oraz nie zostali rozliczeni przez płatnika (np. zakład pracy, ZUS, KRUS). Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091,00 zł) i podatek do zapłaty wyniesie 0,00 zł lub jeżeli poniesie stratę z danego źródła przychodów.
Składając zeznanie podatkowe za 2015 rok należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego. Obecnie jest nim NIP albo numer PESEL.
Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym :
* nie prowadziły działalności gospodarczej,
* nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).
Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.
Ponadto w zeznaniu podajemy aktualny adres zamieszkania. Informacja ta jest podstawą aktualizacji naszych danych adresowych.
Zgodnie z art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Z 2004r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym np. w zeznaniu rocznym. Aktualizacji adresu zamieszkania można dokonać również na formularzu ZAP-3.
Druki zeznań rocznych można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl,.Zarówno takie formularze jak również formularze kserowane, są honorowane w urzędach skarbowych. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego. Najlepiej rozliczyć się przez Internet za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop lub formularzy interaktywnych znajdujących się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Wszystkie niezbędne informacje na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych znajdziesz na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
Skorzystaj z deklaracji wstępnie wypełnionej (PFR).

OBSŁUGA ZEZNAŃ W URZĘDZIE SKARBOWYM W MYŚLENICACH
Zeznania podatkowe: PIT-36, PIT-36L,PIT-37,PIT-38 i PIT-39 oraz korekty przedmiotowych zeznań można złożyć:
drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub bez podpisu kwalifikowanego,
za pośrednictwem poczty (koszt przesyłki zeznania ponosi podatnik)
Zeznania można przesłać odpłatnie listem poleconym na adres:
Naczelnik Urzędu Skarbowego ul. H. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice
Na kopercie należy umieścić również imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy.
– w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Bezpośredniej ,
ZACHĘCA SIĘ DO PRZESYŁANIA FORMULARZY ZEZNAŃ PODATKOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, umożliwi to wcześniejszy zwrot nadpłaty podatku. Interaktywny formularz za pomocą, którego będzie można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl - na stronie tej umieszczona została również instrukcja.
Wpłaty podatku wynikającego z zeznania za 2015 rok można dokonać:
• przelewem bankowym
Adres i numer konta Urzędu Skarbowego w Myślenicach:
Urząd Skarbowy
ul. H. Cegielskiego 2
32-400 Myślenice
nr konta:44 1010 1270 0004 7522 2300 0000 NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
przekazem pocztowym- wpisując podany wyżej nr konta, z tytułu blankietu należy podać tytuł wpłaty „Rozliczenie podatku dochodowego za 2015 rok np. PIT-36, PIT-37...”
w kasie Urzędu Skarbowego – w przypadku podatników nie prowadzących działalności gospodarczej. W tytule wpłaty oprócz danych podatnika należy wpisać: „Rozliczenie podatku dochodowego za 2015 rok np. PIT-36, PIT-37...”
Termin wpłaty:
podatku wynikającego z zeznania podatkowego PIT-28 za 2015 r. upływa dnia 01.02.2016r.
Podatku wynikającego z zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 upływa dnia 02 maja 2016 r.

Formy zwrotu nadpłaty podatku za 2015 r.:
Podatnik może wnioskować o dokonanie zwrotu wykazanej w zeznaniu nadpłaty w następującej formie:
• przelewem bankowym na rachunek zgłoszony do urzędu
UWAGA: Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest zgłoszenie osobistego rachunku bankowego wyłącznie na formularzu:
* ZAP-3 – jeżeli jesteśmy objęci rejestrem PESEL
* NIP-7 albo CEIDG-1- jeżeli nie jesteśmy objęci rejestrem PESEL lub naszym identyfikatorem podatkowym jest NIP.
Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcześniejszych jest nadal aktualny nie ma potrzeby aktualizowania danych o numerze konta.
Zwrot na rachunek bankowy jest najszybszą formą otrzymania wykazanej nadpłaty podatku.

przekazem pocztowym (nadpłata pomniejszona jest o koszty jej zwrotu)
gotówką w kasie urzędu (konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie do odbioru nadpłaty).
Nadpłata, której wartość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj. 11,60 zł, podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o jej zwrot. Wówczas zwrot dokonywany będzie wyłącznie w kasie urzędu .
Nadpłata podatku wynikająca z zeznania rocznego wypełnionego rzetelnie, zgodnie z ustalonymi wymogami nie zawierającego błędów i oczywistych pomyłek podlega zwrotowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Podatnicy korzystający z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci i uprawnieni do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych mogą otrzymać zwrot nadpłaty wcześniej tj. w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące prawidłowego sporządzenia zeznań rocznych można uzyskać na miejscu w Urzędzie Skarbowym:
• w godzinach pracy urzędu tj.: - poniedziałek 7:15 – 18:00
- wtorek – piątek 7:15 – 15:15
• a także telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
* 12 272 42 87
* 12 272 43 42
Informacji udziela również Krajowa Informacja Podatkowa: tel. 0 801 055 055 ( dla tel. stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 ( dla sieci komórkowych).
DODATKOWY DZIEŃ PRACY W URZĘDZIE SKARBOWYM W ZWIĄZKU Z AKCJĄ PIT: DZIEŃ OTWARTY – 16 kwietnia 2016 r. w godz. od 7.15 do 13.00;
WYDŁUŻONE GODZINY PRACY W URZĘDZIE SKARBOWYM W ZWIĄZKU Z AKCJĄ PIT:
W DNIACH 28-29 KWIETNIA 2016 r. URZĄD BĘDZIE CZYNNY W GODZ. OD 7.15 DO 18:00;

Wprowadził ŁJ, 2016-02-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.